Všeobecné obchodní podmínky


VOP
Všeobecné obchodní podmínky
Julius Meinl am Graben GmbH

pro objednávky zboží a služeb v internetovém obchodě Meinl's Online Store
(poslední změna 20. října 2021)

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na všechny dodávky zboží  i služeb společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH, zakoupené zákazníky v internetovém obchodě Meinl's Online Store.

1.2 Pojmy "spotřebitel" a "podnikatel" jsou dále chápány ve smyslu rakouského zákona o ochraně spotřebitele (dále jen "KSchG").

1.3 Jakékoli odchylky od těchto VOP vůči podnikatelům vyžadují ke své platnosti písemné potvrzení oprávněných zástupců společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH zapsaných v obchodním rejstříku a výslovně se vztahují pouze na daný obchodní případ. Ostatní zaměstnanci nejsou v tomto ohledu oprávněni sjednávat změny nebo dodatky k těmto Všeobecným obchodním podmínkám.

Neformální prohlášení o odchylkách od VOP učiněná oprávněnými zástupci společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH (včetně těch, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku) jsou právně účinná i vůči spotřebitelům. Při jednání se spotřebitelem se plná moc vztahuje na všechny právní úkony, které takové jednání obvykle obnáší. Omezení plné moci je vůči spotřebiteli účinné pouze tehdy, pokud o něm spotřebitel věděl.

1.4 Elektronickým potvrzením VOP společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH v internetovém obchodě Meinl zákazníci výslovně souhlasí s těmito VOP, přičemž veškeré předchozí VOP zákazníků jsou výslovně odmítnuty a neplatí.

1.5 Text (kupní) smlouvy bude uložen bez všech smluvních ustanovení (včetně našich VOP a Zásad zpracování osobních údajů). O (opětovné) zaslání objednávky můžete kdykoli požádat prostřednictvím servisní emailové adresy uvedené v tiráži webové stránky.

1.6 Smluvním, objednacím a obchodním jazykem je němčina.

2.1 Není-li výslovně dohodnuto nebo zřejmé jinak, je předpokladem pro využívání služeb webových stránek www.meinlamgraben.eu, aby zákazník vyplnil elektronický registrační formulář a uvedl pravdivé, přesné, aktuální a úplné osobní údaje (dále jen "registrační údaje"). Při registraci zákazník zadá heslo (dále jen "přístupové údaje"), které musí zadat jako doklad o oprávněnosti při každém procesu objednávky.

2.2 Účinnou objednávku zboží v internetovém obchodě společnosti Meinl Online Store lze učinit pouze prostřednictvím webových stránek www.meinlamgraben.eu v souladu s elektronickým objednávkovým procesem, který je zde uveden. Před právně závaznou objednávkou obdrží zákazník od společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH přehled produktů vložených do nákupního košíku a ceny objednávky, přičemž zákazník může složení nákupního košíku upravovat. Následným potvrzením objednávky a zpracováním platební transakce dochází k právně účinnému předání objednávky společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH, kterým je zákazník vázán po dobu 5 pracovních dnů od potvrzení přijetí ze strany společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH v souladu s bodem 3.1. VOP.

Po přijetí objednávky společností JULIUS MEINL am Graben GmbH již není možná následná změna údajů v objednávce. Zákazník je povinen přijmout vhodná opatření proti zneužití a chybám při přenosu jím zadaných objednávek a jiných prohlášení a odpovídá v rozsahu svého zavinění za poškozený přenos svých prohlášení.

2.3 Osobám mladším 18 let se alkohol neprodává ani neposkytuje. Při objednávání alkoholických nápojů musí zákazník potvrdit, že dosáhl zákonem požadovaného minimálního věku. Při předávání zboží se provádí kontrola věku.

3.1 Zákazník bere na vědomí, že všechny objednávky jsou vyloučeny z působnosti rakouského zákona o spotřebitelských smlouvách uzavíraných na dálku (FAGG)  podle § 1 odst. 2 č. 11, který vylučuje zejména práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, která jsou v něm standardizována.

3.2 Storno podmínky pro spotřebitele u objednávek učiněných prostřednictvím prodeje na dálku, zejména prostřednictvím internetového obchodu společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH, s výjimkou dodávek potravin, nápojů a jiných předmětů denní potřeby pro domácnost, které podnikatel dodává v rámci častých a pravidelných cest do místa bydliště, místa pobytu nebo pracoviště spotřebitele (§ 1 odst. 2 č. 11 FAGG).

Právo na odstoupení od smlouvy:

Zákazníci, kteří jsou podle rakouského zákona o ochraně spotřebitele považování za spotřebitele, mají právo odstoupit od uzavřené smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali (poslední dodané) zboží. Tato lhůta však začíná běžet až poté, co se pro vás kupní smlouva stane závaznou v důsledku schválení zakoupené položky. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (JULIUS MEINL am Graben GmbH, 1010 Vídeň, Graben 19, telefon: 0043 15323334, e-mailová adresa: office@meinlamgraben.at) včas informovat prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený formulář, ale není to povinné. Od společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH obdržíte neprodleně potvrzení o přijetí takového odvolání. Pro dodržení lhůty pro odvolání postačí, abyste oznámení o uplatnění práva na odvolání předložili před uplynutím lhůty pro odvolání.

Důsledky odvolání:

Pokud odstoupíte od smlouvy, společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH vám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH obdrží včasné oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátí bezplatně všechny přijaté platby (stejným platebním prostředkem), včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný druh dodání než nejlevnější nabízené standardní dodání). Pro vrácení přijaté platby se použije stejný způsob platby, který byl použit pro původní transakci, pokud není se zákazníkem výslovně dohodnuto jinak; zákazníkovi se v žádném případě neúčtují žádné poplatky za vrácení. Společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH může odmítnout vrácení peněz, dokud zboží nebude vráceno nebo dokud zákazník nepředloží důkaz, že zboží bylo vráceno, podle toho, co nastane dříve. Zboží musí být společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH vráceno neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy bylo zákazníkem společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH odstoupení od smlouvy oznámeno. V případě zboží, které lze zaslat poštovním balíkem, je lhůta dodržena, pokud bylo zboží odešláno před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Zákazník nese přímé náklady na vrácení zboží, pokud se dodané zboží neodchyluje od objednávky a zpětná zásilka nepřesahuje částku 40,00 EUR. Zákazník rovněž nese přímé náklady na vrácení zboží, pokud se dodané zboží neodchyluje od objednávky. Odběr zboží společností JULIUS MEINL am Graben GmbH musí být dohodnut v každém jednotlivém případě. Zákazník je povinnen uhradit ztrátu hodnoty zboží, pokud tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

Na odstoupení od smlouvy není nárok v níže uvedených případech:

Zboží podléhající rychlé zkáze nebo zboží po datu spotřeby.

Zboží, které bylo vyrobenona objednávku podle specifikací zákazníka nebo je jasně přizpůsobeno jeho osobním potřebám.

Zboží, které je dodáno zapečetěné a není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla pečeť po dodání odstraněna.

Noviny, periodika nebo časopisy s výjimkou smluv o předplatném na dodávání takové produkce.

3.3 Zákazníci, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu těchto VOP, výslovně nemají právo na odstoupení od smlouvy podle bodu 3.2 VOP.

3.4 Jakékoli další záruky za vrácení zboží nebo podobné záruky třetích stran jsou pro společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH vždy bez právního účinku, a proto je zákazník uplatňuje přímo vůči příslušné třetí straně.

3.5 Přijetí objednávky společností JULIUS MEINL am Graben GmbH bude potvrzeno automatickým zasláním e-mailu, přičemž tento postup výslovně nepředstavuje prohlášení o přijetí objednávky společností JULIUS MEINL am Graben GmbH. Zákazník v této souvislosti bere na vědomí, že společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH přijímá objednávky výhradně od pondělí do pátku (pracovní dny) mezi 6:00 a 13:00 hodinou. Objednávky přijaté na server mimo tyto časy se považují za přijaté následující pracovní den (pondělí až pátek).

3.6 Smluvní vztah mezi společností JULIUS MEINL am Graben GmbH a zákazníkem nabývá právní účinnosti výslovným potvrzením objednávky. Pro spotřebitele může být potvrzení učiněno také neformálním prohlášením společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH nebo jejích zástupců, přičemž se odkazuje na bod 1.3. odst. 2 VOP, pokud jde o rozsah oprávnění zástupců.

Společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH si vyhrazuje právo odmítnout objednávky zákazníka v internetovém obchodě, které jsou považovány za závazné nabídky na uzavření příslušných kupních smluv se společností JULIUS MEINL am Graben GmbH, a to zcela nebo zčásti před jejich přijetím, aniž by uvedla důvody.

4.1 Pokud není výslovně dohodnuto jinak, jsou nabídky a odhady nákladů společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH nezávazné. Návrhy nákladů společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH jsou pro spotřebitele závazné, pokud není výslovně prohlášen opak.

4.2 Popisy, informace a ceny uvedené na internetových stránkách www.meinlamgraben.eu se mohou měnit a společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH si vyhrazuje právo kdykoli provést změny. Následná změna již právně účinných smluv je vyloučena.

4.3 Ceny uvedené na internetových stránkách www.meinlamgraben.eu jsou ceny brutto, tj. včetně zákonné rakouské daně z přidané hodnoty a dalších daní. Všechny ceny jsou však uvedeny bez nákladů na dopravu, které hradí zákazník, a které budou uvedeny zvlášť.

5.1 Společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH se snaží přijaté objednávky vyřídit co nejrychleji, přičemž skutečná dodací lhůta se liší v závislosti na místě určení/zemi. Doručení přijatých objednávek spotřebitelům se uskuteční v souladu s případnou závaznou dohodou, pokud taková dohoda neexistuje, nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po předání objednávky spotřebitelem.

5.2 Dodávka se považuje za splněnou, jakmile je zboží předáno dopravci, přičemž přeprava je bez výjimky provedena na riziko a náklady zákazníka na elektronicky uloženou dodací adresu. Je-li zákazníkem spotřebitel a zboží je zasíláno, přechází nebezpečí ztráty nebo poškození zboží na spotřebitele až po doručení zboží spotřebiteli nebo třetí osobě určené spotřebitelem a odlišné od dopravce. Pokud však spotřebitel uzavřel smlouvu o přepravě sám, aniž by využil možnosti volby navržené obchodníkem, přechází riziko, jakmile je zboží předáno dopravci. Doručování zajišťuje Rakouská pošta a v rámci Vídně náš interní vozový park. Společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH je oprávněna provádět a fakturovat zálohové a dílčí dodávky a zákazník je povinen je přijmout a zaplatit, pokud je pro něj zboží nebo dodávky dělitelné.

5.3 Pokud v případech vyšší moci nelze dodržet dodací lhůtu společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH, může zákazník ze své strany prohlásit, že odstupuje od smlouvy, a poskytnout mu přiměřenou lhůtu na odklad. Povinnost společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH dodat zboží se pozastavuje po dobu, kdy je zákazník v prodlení s platbou, a to i ve vztahu k jiným závazkům a povinnostem, které má vůči společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH.

5.4 Zpoždění dodávky způsobené společností JULIUS MEINL am Graben GmbH opravňuje zákazníka k odstoupení od příslušné objednávky až po stanovení a uplynutí přiměřené dodatečné lhůty.

5.5 Pokud se plnění společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH zpozdí nebo ztíží z důvodů, za které odpovídá zákazník, je společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH oprávněna zboží uskladnit a po uplynutí přiměřené lhůty odstoupit od příslušné dodávky nebo od základní smlouvy, přičemž zákazník je povinen společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH nahradit veškeré náklady, které v jejím zájmu vznikly.

5.6 Místem plnění všech služeb vyplývajících ze smluvního vztahu je Vídeň.

6.1 Celá kupní cena, jakož i poplatky za všechny doplňkové služby jsou splatné předem ihned po právoplatném přijetí objednávky společností JULIUS MEINL am Graben GmbH, přičemž zákazník využije způsoby platby uvedené na internetových stránkách www.meinlamgraben.eu. Zákazník je rovněž povinen zaplatit kupní cenu předem.

6.2 Zákazník (s výjimkou spotřebitelů) není oprávněn zadržovat platby z důvodu údajných záručních nároků nebo nároků jiného druhu nebo je započítávat proti jakýmkoli protipohledávkám, pokud tyto protipohledávky nebyly právně zjištěny nebo výslovně uznány společností JULIUS MEINL am Graben GmbH.

Odchylně od výše uvedeného ustanovení mají spotřebitelé nárok na zákonné zadržovací právo, například v případě záručních nároků. Započtení pohledávek spotřebitelů je přípustné pouze v případě, že se společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH dostane do platební neschopnosti, pohledávka je právně spojena s odpovědností spotřebitele, daná pohledávka spotřebitele byla určena soudem nebo uznána společností JULIUS MEINL am Graben GmbH (§ 6 odst. 1 č. 8 rakouského zákona na ochranu spotřebitele (KSchG)).

6.3 Pokud je zákazník v prodlení s platbami, je společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH oprávněna odložit splnění stávajících závazků až do doby, kdy bude neuhrazená platba uhrazena, nebo po pohrůžce odstoupení od smlouvy a stanovení přiměřené dodatečné lhůty odstoupit od příslušné dodávky nebo základní smlouvy a uplatnit veškeré škody, které jí vzniknou.

6.4 V případě zaviněného prodlení s platbou se sjednává úrok z prodlení ve výši 12,5 % p.a. a poplatek za upomínku ve výši 20 EUR. V takovém případě je zákazník dále povinen uhradit společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH veškeré další náklady nutné k příslušnému soudnímu řízení (mimosoudní vymáhání pohledávek pouze v přiměřeném poměru k vymáhané pohledávce).

6.5 Až do úplného vyrovnání všech nároků vyplývajících ze všech právních úkonů se zákazníkem zůstává zboží neomezeným vlastnictvím společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH a zákazník není oprávněn se zbožím nakládat bez výslovného souhlasu společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH. Zákazník je povinen dodržovat povinnosti označování a další formální požadavky na výhradu vlastnictví a odpovídá společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH za veškerá rizika týkající se svěřeného zboží, zejména za ztrátu, poškození a krádež. V případě zabavení nebo jiného přístupu třetích osob ke zboží je zákazník povinen neprodleně upozornit na vlastnictví třetí osoby a neprodleně o tom informovat společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH.

7.1 Je-li zákazník podnikatelem, je povinen zkontrolovat úplnost, správnost a bezvadnost dodávky bezprostředně po jejím předání. Případné reklamace ze strany podnikatelských zákazníků musí být společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH předloženy písemně neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů po předání, s přesným popisem závady, později nemá již zákazník nárok reklamaci uplatnit.

7.2 Společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH v souladu se zákonnými ustanoveními zaručuje, že dodané zboží odpovídá obvyklému použití nebo použití dohodnutému podle smlouvy.

7.3 Vady části dodávky vedou k reklamaci celé dodávky pouze tehdy, pokud tyto vady způsobují vadnost celé dodávky. Uplatnění nároků z vad způsobených nedbalým nebo nesprávným zacházením se zbožím ze strany zákazníka nebo třetí osoby, za které společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH neodpovídá, je vyloučeno.

7.4 Pro spotřebitele platí zákonná záruční lhůta 2 roky a zákonná ustanovení o záruce, podle kterých může spotřebitel požadovat zlepšení nebo výměnu zboží, přiměřené snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy z důvodu vady v souladu se zákonnými ustanoveními. S výjimkou spotřebitelských transakcí se všechny nároky uplatněné na základě vad promlčují do 3 měsíců od předání zboží. V případě oprávněné reklamace podnikatele je společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH oprávněna podle svého uvážení splnit záruční nároky prostřednictvím náhradní dodávky nebo dobropisu, a to vždy současně s vrácením reklamované dodávky.

7.5 Odpovědnost společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH vůči spotřebitelům je vyloučena v případě lehce nedbalého jednání, s výjimkou případů újmy na zdraví, jakož i majetkové škody na věcech přijatých ke zpracování ve smyslu § 6 odst. 2 č. 5 KSchG. Kromě výše uvedených výjimek tak společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH odpovídá spotřebiteli pouze za škodu, kterou mu způsobila úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Mimo spotřebitelský obchod odpovídá společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH výhradně za hrubou nedbalost a za škody přímo způsobené na předmětu dodávky. Další nároky zákazníka z jakéhokoli právního důvodu, jako je náhrada ušlého zisku nebo následné škody, jsou výslovně vyloučeny.

VOP

Všeobecné obchodní podmínky

Julius Meinl am Graben GmbH

pro objednávky zboží a služeb v internetovém obchodě Meinl's Online Store

(poslední změna 20. října 2021)

 

1. Rozsah použití

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na všechny dodávky zboží  i služeb společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH, zakoupené zákazníky v internetovém obchodě Meinl's Online Store.

1.2 Pojmy "spotřebitel" a "podnikatel" jsou dále chápány ve smyslu rakouského zákona o ochraně spotřebitele (dále jen "KSchG").

1.3 Jakékoli odchylky od těchto VOP vůči podnikatelům vyžadují ke své platnosti písemné potvrzení oprávněných zástupců společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH zapsaných v obchodním rejstříku a výslovně se vztahují pouze na daný obchodní případ. Ostatní zaměstnanci nejsou v tomto ohledu oprávněni sjednávat změny nebo dodatky k těmto Všeobecným obchodním podmínkám.

Neformální prohlášení o odchylkách od VOP učiněná oprávněnými zástupci společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH (včetně těch, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku) jsou právně účinná i vůči spotřebitelům. Při jednání se spotřebitelem se plná moc vztahuje na všechny právní úkony, které takové jednání obvykle obnáší. Omezení plné moci je vůči spotřebiteli účinné pouze tehdy, pokud o něm spotřebitel věděl.

1.4 Elektronickým potvrzením VOP společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH v internetovém obchodě Meinl zákazníci výslovně souhlasí s těmito VOP, přičemž veškeré předchozí VOP zákazníků jsou výslovně odmítnuty a neplatí.

1.5 Text (kupní) smlouvy bude uložen bez všech smluvních ustanovení (včetně našich VOP a Zásad zpracování osobních údajů). O (opětovné) zaslání objednávky můžete kdykoli požádat prostřednictvím servisní emailové adresy uvedené v tiráži webové stránky.

1.6 Smluvním, objednacím a obchodním jazykem je němčina.

 

2. Objednávky zboží

2.1 Není-li výslovně dohodnuto nebo zřejmé jinak, je předpokladem pro využívání služeb webových stránek www.meinlamgraben.eu, aby zákazník vyplnil elektronický registrační formulář a uvedl pravdivé, přesné, aktuální a úplné osobní údaje (dále jen "registrační údaje"). Při registraci zákazník zadá heslo (dále jen "přístupové údaje"), které musí zadat jako doklad o oprávněnosti při každém procesu objednávky.

2.2 Účinnou objednávku zboží v internetovém obchodě společnosti Meinl Online Store lze učinit pouze prostřednictvím webových stránek www.meinlamgraben.eu v souladu s elektronickým objednávkovým procesem, který je zde uveden. Před právně závaznou objednávkou obdrží zákazník od společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH přehled produktů vložených do nákupního košíku a ceny objednávky, přičemž zákazník může složení nákupního košíku upravovat. Následným potvrzením objednávky a zpracováním platební transakce dochází k právně účinnému předání objednávky společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH, kterým je zákazník vázán po dobu 5 pracovních dnů od potvrzení přijetí ze strany společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH v souladu s bodem 3.1. VOP.

Po přijetí objednávky společností JULIUS MEINL am Graben GmbH již není možná následná změna údajů v objednávce. Zákazník je povinen přijmout vhodná opatření proti zneužití a chybám při přenosu jím zadaných objednávek a jiných prohlášení a odpovídá v rozsahu svého zavinění za poškozený přenos svých prohlášení.

2.3 Osobám mladším 18 let se alkohol neprodává ani neposkytuje. Při objednávání alkoholických nápojů musí zákazník potvrdit, že dosáhl zákonem požadovaného minimálního věku. Při předávání zboží se provádí kontrola věku.

 

3. Právo na odstoupení od smlouvy

3.1 Zákazník bere na vědomí, že všechny objednávky jsou vyloučeny z působnosti rakouského zákona o spotřebitelských smlouvách uzavíraných na dálku (FAGG)  podle § 1 odst. 2 č. 11, který vylučuje zejména práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy, která jsou v něm standardizována.

3.2 Storno podmínky pro spotřebitele u objednávek učiněných prostřednictvím prodeje na dálku, zejména prostřednictvím internetového obchodu společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH, s výjimkou dodávek potravin, nápojů a jiných předmětů denní potřeby pro domácnost, které podnikatel dodává v rámci častých a pravidelných cest do místa bydliště, místa pobytu nebo pracoviště spotřebitele (§ 1 odst. 2 č. 11 FAGG).

Právo na odstoupení od smlouvy:

Zákazníci, kteří jsou podle rakouského zákona o ochraně spotřebitele považování za spotřebitele, mají právo odstoupit od uzavřené smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali (poslední dodané) zboží. Tato lhůta však začíná běžet až poté, co se pro vás kupní smlouva stane závaznou v důsledku schválení zakoupené položky. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (JULIUS MEINL am Graben GmbH, 1010 Vídeň, Graben 19, telefon: 0043 15323334, e-mailová adresa: office@meinlamgraben.at) včas informovat prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený formulář, ale není to povinné. Od společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH obdržíte neprodleně potvrzení o přijetí takového odvolání. Pro dodržení lhůty pro odvolání postačí, abyste oznámení o uplatnění práva na odvolání předložili před uplynutím lhůty pro odvolání.

Důsledky odvolání:

Pokud odstoupíte od smlouvy, společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH vám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH obdrží včasné oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátí bezplatně všechny přijaté platby (stejným platebním prostředkem), včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný druh dodání než nejlevnější nabízené standardní dodání). Pro vrácení přijaté platby se použije stejný způsob platby, který byl použit pro původní transakci, pokud není se zákazníkem výslovně dohodnuto jinak; zákazníkovi se v žádném případě neúčtují žádné poplatky za vrácení. Společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH může odmítnout vrácení peněz, dokud zboží nebude vráceno nebo dokud zákazník nepředloží důkaz, že zboží bylo vráceno, podle toho, co nastane dříve. Zboží musí být společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH vráceno neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy bylo zákazníkem společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH odstoupení od smlouvy oznámeno. V případě zboží, které lze zaslat poštovním balíkem, je lhůta dodržena, pokud bylo zboží odešláno před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Zákazník nese přímé náklady na vrácení zboží, pokud se dodané zboží neodchyluje od objednávky a zpětná zásilka nepřesahuje částku 40,00 EUR. Zákazník rovněž nese přímé náklady na vrácení zboží, pokud se dodané zboží neodchyluje od objednávky. Odběr zboží společností JULIUS MEINL am Graben GmbH musí být dohodnut v každém jednotlivém případě. Zákazník je povinnen uhradit ztrátu hodnoty zboží, pokud tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

Na odstoupení od smlouvy není nárok v níže uvedených případech:

 

Zboží podléhající rychlé zkáze nebo zboží po datu spotřeby.

Zboží, které bylo vyrobenona objednávku podle specifikací zákazníka nebo je jasně přizpůsobeno jeho osobním potřebám.

Zboží, které je dodáno zapečetěné a není vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny, pokud byla pečeť po dodání odstraněna.

Noviny, periodika nebo časopisy s výjimkou smluv o předplatném na dodávání takové produkce.

3.3 Zákazníci, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu těchto VOP, výslovně nemají právo na odstoupení od smlouvy podle bodu 3.2 VOP.

3.4 Jakékoli další záruky za vrácení zboží nebo podobné záruky třetích stran jsou pro společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH vždy bez právního účinku, a proto je zákazník uplatňuje přímo vůči příslušné třetí straně.

3.5 Přijetí objednávky společností JULIUS MEINL am Graben GmbH bude potvrzeno automatickým zasláním e-mailu, přičemž tento postup výslovně nepředstavuje prohlášení o přijetí objednávky společností JULIUS MEINL am Graben GmbH. Zákazník v této souvislosti bere na vědomí, že společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH přijímá objednávky výhradně od pondělí do pátku (pracovní dny) mezi 6:00 a 13:00 hodinou. Objednávky přijaté na server mimo tyto časy se považují za přijaté následující pracovní den (pondělí až pátek).

3.6 Smluvní vztah mezi společností JULIUS MEINL am Graben GmbH a zákazníkem nabývá právní účinnosti výslovným potvrzením objednávky. Pro spotřebitele může být potvrzení učiněno také neformálním prohlášením společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH nebo jejích zástupců, přičemž se odkazuje na bod 1.3. odst. 2 VOP, pokud jde o rozsah oprávnění zástupců.

Společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH si vyhrazuje právo odmítnout objednávky zákazníka v internetovém obchodě, které jsou považovány za závazné nabídky na uzavření příslušných kupních smluv se společností JULIUS MEINL am Graben GmbH, a to zcela nebo zčásti před jejich přijetím, aniž by uvedla důvody.

 

4. Nabídky a ceny

4.1 Pokud není výslovně dohodnuto jinak, jsou nabídky a odhady nákladů společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH nezávazné. Návrhy nákladů společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH jsou pro spotřebitele závazné, pokud není výslovně prohlášen opak.

4.2 Popisy, informace a ceny uvedené na internetových stránkách www.meinlamgraben.eu se mohou měnit a společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH si vyhrazuje právo kdykoli provést změny. Následná změna již právně účinných smluv je vyloučena.

4.3 Ceny uvedené na internetových stránkách www.meinlamgraben.eu jsou ceny brutto, tj. včetně zákonné rakouské daně z přidané hodnoty a dalších daní. Všechny ceny jsou však uvedeny bez nákladů na dopravu, které hradí zákazník, a které budou uvedeny zvlášť.

 

5. Dodání, místo plnění a přechod rizika

5.1 Společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH se snaží přijaté objednávky vyřídit co nejrychleji, přičemž skutečná dodací lhůta se liší v závislosti na místě určení/zemi. Doručení přijatých objednávek spotřebitelům se uskuteční v souladu s případnou závaznou dohodou, pokud taková dohoda neexistuje, nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po předání objednávky spotřebitelem.

5.2 Dodávka se považuje za splněnou, jakmile je zboží předáno dopravci, přičemž přeprava je bez výjimky provedena na riziko a náklady zákazníka na elektronicky uloženou dodací adresu. Je-li zákazníkem spotřebitel a zboží je zasíláno, přechází nebezpečí ztráty nebo poškození zboží na spotřebitele až po doručení zboží spotřebiteli nebo třetí osobě určené spotřebitelem a odlišné od dopravce. Pokud však spotřebitel uzavřel smlouvu o přepravě sám, aniž by využil možnosti volby navržené obchodníkem, přechází riziko, jakmile je zboží předáno dopravci. Doručování zajišťuje Rakouská pošta a v rámci Vídně náš interní vozový park. Společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH je oprávněna provádět a fakturovat zálohové a dílčí dodávky a zákazník je povinen je přijmout a zaplatit, pokud je pro něj zboží nebo dodávky dělitelné.

5.3 Pokud v případech vyšší moci nelze dodržet dodací lhůtu společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH, může zákazník ze své strany prohlásit, že odstupuje od smlouvy, a poskytnout mu přiměřenou lhůtu na odklad. Povinnost společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH dodat zboží se pozastavuje po dobu, kdy je zákazník v prodlení s platbou, a to i ve vztahu k jiným závazkům a povinnostem, které má vůči společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH.

5.4 Zpoždění dodávky způsobené společností JULIUS MEINL am Graben GmbH opravňuje zákazníka k odstoupení od příslušné objednávky až po stanovení a uplynutí přiměřené dodatečné lhůty.

5.5 Pokud se plnění společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH zpozdí nebo ztíží z důvodů, za které odpovídá zákazník, je společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH oprávněna zboží uskladnit a po uplynutí přiměřené lhůty odstoupit od příslušné dodávky nebo od základní smlouvy, přičemž zákazník je povinen společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH nahradit veškeré náklady, které v jejím zájmu vznikly.

5.6 Místem plnění všech služeb vyplývajících ze smluvního vztahu je Vídeň.

 

6. Způsoby platby

6.1 Celá kupní cena, jakož i poplatky za všechny doplňkové služby jsou splatné předem ihned po právoplatném přijetí objednávky společností JULIUS MEINL am Graben GmbH, přičemž zákazník využije způsoby platby uvedené na internetových stránkách www.meinlamgraben.eu. Zákazník je rovněž povinen zaplatit kupní cenu předem.

6.2 Zákazník (s výjimkou spotřebitelů) není oprávněn zadržovat platby z důvodu údajných záručních nároků nebo nároků jiného druhu nebo je započítávat proti jakýmkoli protipohledávkám, pokud tyto protipohledávky nebyly právně zjištěny nebo výslovně uznány společností JULIUS MEINL am Graben GmbH.

Odchylně od výše uvedeného ustanovení mají spotřebitelé nárok na zákonné zadržovací právo, například v případě záručních nároků. Započtení pohledávek spotřebitelů je přípustné pouze v případě, že se společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH dostane do platební neschopnosti, pohledávka je právně spojena s odpovědností spotřebitele, daná pohledávka spotřebitele byla určena soudem nebo uznána společností JULIUS MEINL am Graben GmbH (§ 6 odst. 1 č. 8 rakouského zákona na ochranu spotřebitele (KSchG)).

6.3 Pokud je zákazník v prodlení s platbami, je společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH oprávněna odložit splnění stávajících závazků až do doby, kdy bude neuhrazená platba uhrazena, nebo po pohrůžce odstoupení od smlouvy a stanovení přiměřené dodatečné lhůty odstoupit od příslušné dodávky nebo základní smlouvy a uplatnit veškeré škody, které jí vzniknou.

6.4 V případě zaviněného prodlení s platbou se sjednává úrok z prodlení ve výši 12,5 % p.a. a poplatek za upomínku ve výši 20 EUR. V takovém případě je zákazník dále povinen uhradit společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH veškeré další náklady nutné k příslušnému soudnímu řízení (mimosoudní vymáhání pohledávek pouze v přiměřeném poměru k vymáhané pohledávce).

6.5 Až do úplného vyrovnání všech nároků vyplývajících ze všech právních úkonů se zákazníkem zůstává zboží neomezeným vlastnictvím společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH a zákazník není oprávněn se zbožím nakládat bez výslovného souhlasu společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH. Zákazník je povinen dodržovat povinnosti označování a další formální požadavky na výhradu vlastnictví a odpovídá společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH za veškerá rizika týkající se svěřeného zboží, zejména za ztrátu, poškození a krádež. V případě zabavení nebo jiného přístupu třetích osob ke zboží je zákazník povinen neprodleně upozornit na vlastnictví třetí osoby a neprodleně o tom informovat společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH.

 

7 Záruka a odškodnění

7.1 Je-li zákazník podnikatelem, je povinen zkontrolovat úplnost, správnost a bezvadnost dodávky bezprostředně po jejím předání. Případné reklamace ze strany podnikatelských zákazníků musí být společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH předloženy písemně neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů po předání, s přesným popisem závady, později nemá již zákazník nárok reklamaci uplatnit.

7.2 Společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH v souladu se zákonnými ustanoveními zaručuje, že dodané zboží odpovídá obvyklému použití nebo použití dohodnutému podle smlouvy.

7.3 Vady části dodávky vedou k reklamaci celé dodávky pouze tehdy, pokud tyto vady způsobují vadnost celé dodávky. Uplatnění nároků z vad způsobených nedbalým nebo nesprávným zacházením se zbožím ze strany zákazníka nebo třetí osoby, za které společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH neodpovídá, je vyloučeno.

7.4 Pro spotřebitele platí zákonná záruční lhůta 2 roky a zákonná ustanovení o záruce, podle kterých může spotřebitel požadovat zlepšení nebo výměnu zboží, přiměřené snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy z důvodu vady v souladu se zákonnými ustanoveními. S výjimkou spotřebitelských transakcí se všechny nároky uplatněné na základě vad promlčují do 3 měsíců od předání zboží. V případě oprávněné reklamace podnikatele je společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH oprávněna podle svého uvážení splnit záruční nároky prostřednictvím náhradní dodávky nebo dobropisu, a to vždy současně s vrácením reklamované dodávky.

7.5 Odpovědnost společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH vůči spotřebitelům je vyloučena v případě lehce nedbalého jednání, s výjimkou případů újmy na zdraví, jakož i majetkové škody na věcech přijatých ke zpracování ve smyslu § 6 odst. 2 č. 5 KSchG. Kromě výše uvedených výjimek tak společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH odpovídá spotřebiteli pouze za škodu, kterou mu způsobila úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Mimo spotřebitelský obchod odpovídá společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH výhradně za hrubou nedbalost a za škody přímo způsobené na předmětu dodávky. Další nároky zákazníka z jakéhokoli právního důvodu, jako je náhrada ušlého zisku nebo následné škody, jsou výslovně vyloučeny.

 

8 Registrace a uživatelské údaje, ochrana údajů

8.1 Zákazník bere na vědomí, že pro zpracování objednávek je nutná uvedení správných a aktuálních registračních údajů (bod 2.1.), a že je povinen neprodleně oznámit společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH jejich veškeré změny. V tomto ohledu zákazník výslovně bere na vědomí, že dodávky a zásilky lze účinně provádět na poslední uvedenou adresu.  Nesprávné údaje společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH opraví nebo vymaže v souladu s GDPR nebo DSG v platném znění, přičemž další využívání online služeb zákazníkem již není možné.

8.2 Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost o přístupových údajích, které mu byly přiděleny při registraci. Zákazník je zejména povinen chránit své připojení, koncová zařízení a přístupové údaje před neoprávněným přístupem třetích osob a neprodleně informovat společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH o jakémkoli podezření na neoprávněný přístup třetích osob. Pokud má společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH důvod se domnívat, že přístupové údaje zákazníka jsou (neoprávněně) využívány třetími stranami, je společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH oprávněna, nikoli však povinna, okamžitě a bez předchozího upozornění zablokovat přístup zákazníka ke službám.

8.3 Zákazník výslovně bere na vědomí, že ověření oprávnění k přístupu ze strany společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH může být provedeno pouze na základě přístupových údajů zákazníka. Zákazník proto odpovídá společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH nebo třetím stranám za všechny činnosti, které byly provedeny jeho vinou při použití jeho přístupových údajů, a výslovně prohlašuje, že odškodní společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH a zbaví ji veškerých nároků, které budou vůči společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH uplatněny v důsledku používání služeb s použitím jeho přístupových údajů. Zákazník je zejména povinen uhradit také poplatky za služby, které získá od společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH na základě svého přístupového oprávnění.

8.4 Zákazník výslovně souhlasí s tím, že jeho registrační údaje, jakož i veškeré další osobní údaje, které zákazník poskytl společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH, mohou být společností JULIUS MEINL am Graben GmbH uchovávány v souladu s GDPR a/nebo DSG v platném znění až do vymazání registrace a zpracovávány a používány v souvislosti s danými službami (=zpracování objednávek z internetového obchodu Meinl - plnění smlouvy).

8.5 Společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH se zavazuje dodržovat ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, pokud jde o zveřejněné údaje. Samostatné prohlášení o ochraně osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.meinlamgraben.eu.

9.1 Pro spory v souvislosti s objednávkami, které zákazník učinil v internetovém obchodě Meinls Online Store,  se sjednává místní příslušnost pro soud Vídeň- Innere Stadt. Pro spotřebitelské transakce platí omezení podle § 14 KSchG na obecnou příslušnost spotřebitele v Rakousku. Má-li spotřebitel trvalé nebo obvyklé bydliště nebo místo pobytu v Rakousku nebo je-li v Rakousku zaměstnán nebo zde má místo výkonu práce, může být k podání žaloby podle § 88, 89, § 93 odst. 2 a § 104 odst. 1 JN (rakouského zákona o soudní příslušnosti) příslušný pouze soud, v jehož obvodu se nachází trvalé bydliště, obvyklé bydliště nebo místo zaměstnání nebo výkonu práce spotřebitele.

9.2 Online řešení sporů podle čl. 14 odst. 11 evropského nařízení o online řešení sporů: Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR), kterou najdete na webové adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH však není povinna se takového řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí účastnit.

9.3 VOP společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH pro objednávání prostřednictvím internetového obchodu Meinl, jakož i veškeré právní vztahy se zákazníkem se řídí výhradně rakouským právem s vyloučením ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

9.4 Všechny objednávky z internetového obchodu Meinl jsou fakturovány v eurech (€).

9.5 Není-li výslovně uvedeno jinak, má společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH výhradní práva k ochranným známkám, průmyslovým vzorům a autorská, jakož i další práva duševního vlastnictví k veškerému webovému obsahu, grafice, zdrojovým textům vyhledatelným na internetových stránkách www.meinlamgraben.eu. Uživateli webu v tomto ohledu žádná práva nenáleží. Uživateli je zejména výslovně zakázáno jakékoli rozmnožování, kopírování nebo jiné použití, které přesahuje rámec procesu objednávky.

9.6 Všeobecné obchodní podmínky společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH jsou uloženy na adrese JULIUS MEINL am Graben GmbH, 1010 Vídeň, Graben 19, a jejich uloženou podobu je možné kdykoli zobrazit na www.meinlamgraben.eu.

9.7 Veškeré dotazy, žádosti, stížnosti, informace o údajích nebo jiné obavy zasílejte na emailovou adresu: office@meinlamgraben.eu.