Ochrana údajů


Ochrana osobních údajů
Zásady zpracování osobních údajů
Julius Meinl am Graben GmbH

Prohlášení o informační povinnosti
(ke dni 6. října 2021)

Ochrana osobních údajů je pro společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH obzvláště důležitá. Údaje našich uživatelů proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (evropské směrnice a obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen “GDPR”, rakouského zákona o ochraně osobních údajů, dále jen “DSG”, a rakouského telekomunikačního zákona, dále jen “TKG”, v platném a účinném znění). Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů (dostupného v elektronické podobě na adrese www.meinlamgraben.eu) poskytujeme informace o druhu, rozsahu a účelu námi shromažďovaných, používaných a zpracovávaných osobních údajů a informujeme subjekty údajů o právech, na která mají nárok. Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25.05.2018.

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších předpisů o ochraně osobních údajů je:

JULIUS MEINL am Graben GmbH
Graben 19
1010 Vídeň
FN 507266f
Rakousko
Telefon +43 1 532 33 34

E-mail: datenschutz(at)meinlamgraben.eu nebo office(at)meinlamgraben.eu

Internetové stránky (web): www.meinlamgraben.eu

Toto prohlášení o zásadách zpracování osobních údajů společnosti Julius Meinl am Graben GmbH vychází z podmínek stanovených evropskou směrnicí a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Používané pojmy týkající ochrany a zpracování osobních údajů jsou proto za účelem zajištění jejich jasnosti a srozumitelnosti předem vysvětleny.

(a) Osobní údaje: Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je taková osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikační údaj jako je jméno a příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Jedná se o osobní identifikační údaje (např. jméno a příjmení, adresa, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo), údaje o objednávkách a prodeji, jakož i údaje generované automaticky v průběhu připojení (IP adresa atd.).

(b) Subjekt údajů: subjektem údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce údajů zpracovává, zejména zájemci, zákazníci, uživatelé webových stránek "www.meinlamgraben.eu", zmocněnci, obchodní partneři. 

(c) "Zpracováním osobních údajů" se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji, ať už automatizovaně, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, archivace, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

(d) Správce osobních údajů: Správcem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky takového zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho určení stanoven právem Unie nebo členského státu.

(e) Zpracovatel: Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

(f) Třetí strana: Třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje na přímou odpovědnost správce nebo zpracovatele.

(g) Příjemce: Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou získat osobní údaje v souvislosti s konkrétním vyšetřovacím úkolem podle práva Unie nebo členského státu, se však za příjemce nepovažují.

(h) Souhlas: Souhlasem se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní a informovaný projev vůle subjektu údajů ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího aktu, kterým subjekt údajů vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

(i) Profilování: Profilování je jakékoli automatizované zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby; zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa nebo změny místa pobytu této fyzické osoby.

(j) Pseudonymizace: Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajišťují, že osobní údaje nejsou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR slouží společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH jako právní základ pro operace zpracování osobních údajů, při kterých získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování, jako např. pro účely přímé reklamy a zpracování údajů pro marketingové účely.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě těch operací zpracování těch osobních údajů, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či protiplnění, je zpracování (také) založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby nebo pro účely výberových řízení. Pokud se na naši společnost vztahuje právní povinnost, pro jejíž splnění je zpracování osobních údajů nezbytné, například pro plnění daňových povinností, je zpracování osobních údajů (také) založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník v našich prostorách zranil a v důsledku toho by bylo nutné předat jeho jméno a příjmení, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by zpracování osobních údajů bylo (také) přípustné podle čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR.

Operace zpracování osobních údajů mohou být založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR také v tom případě, kdy se na ně nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů a jsou nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů. Tento oprávněný zájem lze předpokládat zejména tehdy, je-li subjekt údajů zákazníkem správce (čl. 47 věta 2 GDPR).

Automatizované zpracování osobních údajů ve smyslu profilování provádí naše společnost po udělení souhlasu pouze tak, aby bylo možné využít chování zákazníků při objednávání k optimalizaci zasílání reklamy. Osobní údaje nebudou v žádném případě prodávány třetím stranám.

Při návštěvě webových stránek www.meinlamgraben.eu se ukládají informace ve formě souborů cookie proto, aby byly naše webové stránky uživatelsky přívětivější a funkčnější. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se vyměňují mezi Vaším prohlížečem a webovými servery při návštěvě našich webových stránek. Některé z nich jsou uloženy v softwaru prohlížeče v koncovém zařízení. Ty nezpůsobují žádnou škodu a slouží pouze k rozpoznání návštěvníka webových stránek. Při další návštěvě našich webových stránek stejným koncovým zařízením mohou být informace uložené v souborech cookie následně odeslány buď nám ("soubor cookie první strany"), nebo webové aplikaci třetí strany, které soubor cookie patří ("soubor cookie třetí strany"). Prostřednictvím uložených a vrácených informací příslušná webová aplikace rozpozná, že jste již webovou stránku vyvolal/a a navštívil/a  pomocí prohlížeče Vašeho koncového zařízení. Tyto informace používáme k optimálnímu návrhu a zobrazení našich webových stránek podle vašich preferencí. Jakékoli další zpracování osobních údajů bude prováděno pouze s Vaším výslovným souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo pokud je to z technického hlediska nezbytně nutné podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu, abychom mohli využívat službu, kterou jste si vyžádal/a.

Používání statistických a marketingových souborů cookie vyžaduje Váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Více informací o souborech cookie, které skutečně používáme, naleznete v podrobnostech o používaných souborech cookie (pokyny k souborům cookie).

Svůj souhlas s používáním souborů cookie do budoucna můžete kdykoli odvolat v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR. Většina prohlížečů je nastavena na automatické přijímání souborů cookie. Ukládání souborů cookie však můžete deaktivovat nebo nastavit prohlížeč tak, aby vás upozornil, jakmile budou soubory cookie odeslány. Kromě toho máte možnost kdykoli odstranit uložené soubory cookie ze svého pevného disku. Pokud si nepřejete, aby byly soubory cookie ukládány do Vašeho koncového zařízení, můžete zde vyjádřit nesouhlas s jejich používáním (Zásady používání souborů cookie). Vezměte však prosím na vědomí, že pokud provedete příslušná nastavení, budete moci webové stránky používat pouze v omezeném rozsahu.

Tehdy, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro uzavření smlouvy s naší společností nebo pro provedení předsmluvních opatření nebo je nezbytné pro splnění zákonných povinností (např. daňových předpisů), bude mít neposkytnutí těchto údajů zpravidla za následek, že smlouva se subjektem údajů nebude vůbec moci být uzavřena nebo plněna. V případě nejasností ohledně nutnosti poskytnutí Vašich osobních údajů můžete kdykoli kontaktovat správce údajů na adrese datenschutz(at)meinlamgraben.eu.

7.1 Automatizovaný sběr dat:

Navštíví-li subjekt údajů nebo automatizovaný systém naše webové stránky www.meinlamgraben.eu, shromažďují se obecné údaje a informace, které se automaticky ukládají do protokolových souborů serveru. Mohou být shromažďovány tyto údaje: (a) typy a verze používaných prohlížečů, (b) operační systém používaný přistupujícím systémem, (c) webová stránka, ze které přistupující systém přistupuje na naše webové stránky, (d) dílčí webové stránky, které jsou prostřednictvím přistupujícího systému na našich webových stránkách navštěvovány, (e) datum a čas přístupu na webové stránky, (f) adresu internetového protokolu (IP adresa), (g) poskytovatele internetových služeb přistupujícího systému a (h) další podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše IT systémy.

Tyto anonymně shromážděné údaje a informace jsou potřebné k (1) správnému poskytování obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a jejich reklamy, (3) zajištění dlouhodobé funkčnosti našich informačních technologických systémů a technologie našich webových stránek a (4) poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení, které jsou nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Proto jsou údaje statisticky analyzovány a s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost údajů našeho podniku, aby byla zajištěna optimální úroveň ochrany zpracovávaných údajů. Při vyhodnocování těchto údajů nevyvozuje odpovědná osoba žádné závěry o subjektu údajů. Anonymní údaje ze souborů protokolu serveru jsou ukládány odděleně od osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

 

7.2 Kontakt prostřednictvím webových stránek www.meinlamgraben.eu:

Na základě zákonných ustanovení obsahuje webová stránka www.meinlamgraben.eu údaje, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naším podnikem, jakož i přímou komunikaci s námi, což zahrnuje také obecnou e-mailovou adresu. Pokud se subjekt údajů obrátí na správce prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, budou jím dobrovolně poskytnuté osobní údaje uloženy po dobu šesti měsíců za účelem vyřízení žádosti nebo kontaktování subjektu údajů a v případě následných dotazů. Tyto osobní údaje nebudou předány třetím stranám bez souhlasu subjektu údajů.

 

7.3 E-shop:

Rádi bychom upozornili, že pro účely zpracování kupní smlouvy budeme uchovávat následující údaje:  jméno a příjmení, fakturační adresu, doručovací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, heslo, údaje o kreditní kartě, údaje o objednávce. Vámi poskytnuté údaje jsou nezbytné pro plnění kupní smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření. Bez těchto údajů s vámi nemůžeme uzavřít kupní smlouvu. Žádné údaje nejsou předávány třetím stranám, s výjimkou předání údajů o kreditní kartě zpracovatelské bance/poskytovateli platebních služeb za účelem odepsání kupní ceny, námi pověřené přepravní společnosti/spediční firmě za účelem dodání zboží a našemu daňovému poradci za účelem plnění našich povinností podle daňových předpisů.

V případě uzavření kupní smlouvy se všechny údaje ze smluvního vztahu uchovávají až do uplynutí stanovené doby uchovávání podle daňových předpisů. Údaje o Vašem jménu a příjmení, adrese, zakoupeném zboží a datu nákupu budou uchovávány až do uplynutí záruky za výrobek. Zpracování těchto údajů se provádí na základě právních ustanovení § 96 odst. 3 TKG a čl. 6 odst. 1 písm. a) (souhlas) a/nebo písm. b) (nezbytné pro splnění smlouvy) a/nebo čl. 6 odst. 1 písm. c) (splnění zákonných požadavků) GDPR.

 

7.4 Newsletter:

Na našich webových stránkách www.meinlamgraben.eu mají uživatelé možnost přihlásit se k odběru newsletteru, aby pravidelně dostávali informace o speciálních nabídkách společnosti. Osobní údaje předávané správci při přihlášení k odběru newsletteru jsou uvedeny ve vstupní masce používané pro tento účel.

Newsletter naší společnosti může subjekt údajů obdržet pouze v případě, že (a) má platnou e-mailovou adresu a (b) zaregistruje se k zasílání newsletteru. Z právních důvodů bude na e-mailovou adresu, kterou subjekt údajů poprvé zadal pro zasílání newsletteru, zaslán potvrzovací e-mail s použitím postupu dvojitého přihlášení. Tento potvrzovací e-mail slouží ke kontrole, zda majitel e-mailové adresy jako subjekt údajů povolil zasílání newsletteru.

Při registraci k odběru newsletteru ukládáme také IP adresu počítačového systému používaného subjektem údajů v době registrace a datum a čas registrace, které přiděluje poskytovatel internetových služeb (ISP). Shromažďování těchto údajů je nezbytné k tomu, aby bylo možné později vysledovat (případné) zneužití e-mailové adresy subjektu údajů a slouží tedy k právní ochraně správce.

Osobní údaje shromážděné v rámci registrace k odběru newsletteru se používají výhradně k zasílání našeho newsletteru. Dále mohou být odběratelé newsletteru informováni e-mailem, pokud je to nezbytné pro fungování služby newsletteru nebo související registrace, jako je tomu v případě změn v nabídce newsletteru nebo změn technických okolností. Žádné osobní údaje shromážděné v rámci služby zasílání newsletteru nebudou předávány třetím stranám. Subjekt údajů může odběr našeho newsletteru kdykoli zrušit. Souhlas s uchováváním osobních údajů, který nám subjekt údajů udělil pro zasílání newsletteru, lze kdykoli odvolat. Pro účely odvolání souhlasu naleznete v každém newsletteru příslušný odkaz. Kromě toho je také možné se kdykoli odhlásit ze zasílání newsletteru přímo na webových stránkách správce nebo jej zrušit zasláním e-mailu na adresu office@meinlamgraben.at. Poté Vaše údaje v souvislosti se zasíláním newsletteru neprodleně vymažeme.

 

7.5 Zveřejnění dalších údajů:

Společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH dále zpracovává osobní údaje na základě existujících obchodních vztahů s dodavateli (pokud jsou subjekty údajů ve smyslu GDPR) nebo pokud zákazníci poskytují údaje (např. jméno a příjmení, adresu, číslo kreditní karty) v rámci "offline objednávky", např. telefonicky nebo přímo v sídle společnosti. Při platbě prostřednictvím bankomatu v některé z provozoven společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH dochází pouze k přímé výměně údajů mezi zákazníkem a příslušnou společností poskytující finanční služby; bankovní údaje jsou uchovávány pouze v případě přímého sdělení ze strany subjektů údajů za účelem zpracování kupní smlouvy.

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení nebo v případech, kdy to stanoví evropská směrnice a nařízení nebo jiný zákonodárce v právních předpisech, které se na správce vztahují.

Pokud účel uchovávání osobních údajů již není aktuální nebo uplyne-li doba uchovávání stanovená evropskou směrnicí a nařízením nebo jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní údaje běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními, pokud již nejsou potřebné pro plnění kupní smlouvy.

Osobní údaje zpracovává výhradně společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH a ty subjekty, které je vyžadují na základě oprávněných zájmů nebo k plnění našich smluvních a zákonných povinností. Na všechny zaměstnance se vztahuje zvláštní povinnost mlčenlivosti; stejně tak jsou povinni dodržovat mlčenlivost a ochranu údajů všichni externí poskytovatelé služeb, jako jsou daňoví poradci, právníci nebo IT či marketingová podpora. Pokud jsou Vaše údaje zpracovávány na serveru mimo EU nebo EHP, konkrétně ve Švýcarsku, je to přípustné na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR.

Naším deklarovaným cílem je přijmout veškerá nezbytná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů a zpracovávat osobní údaje tak, aby byly chráněny před přístupem neoprávněných třetích stran. Naše IT infrastruktura splňuje vysoké bezpečnostní standardy díky použití bezpečnostního softwaru, kódování a šifrovacích postupů. Kromě toho podporujeme bezpečnost osobních údajů používáním opatření k minimalizaci rizik a preventivních ochranných opatření.

V rámci zákonných povinností, například vůči finančnímu úřadu nebo jiným (donucovacím nebo kontrolním) orgánům, mohou být osobní údaje poskytnuty třetím stranám. Tak tomu může být i při uplatňování nároků, například při vedení soudního řízení.

V zásadě a vždy v souladu s ustanoveními GDPR a FADP (švýcarského zákona o ochraně osobních údajů) a s jejich omezením mají subjekty údajů právo na níže podrobněji popsaná práva: na potvrzení zpracování údajů, na informace, na opravu nepřesných údajů, na výmaz (tzv. právo být zapomenut), na omezení přenositelnosti uložených osobních údajů a na námitku proti zpracování osobních údajů a na jejich odvolání.

Právo na potvrzení:

Každý subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají.

 

Právo na informace:

Subjekty osobních údajů mohou v rozsahu povoleném zákonem požadovat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme, jakož i o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací, pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby, existenci práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se jich týkají, nebo na omezení zpracování ze strany správce nebo práva vznést námitku proti takovému zpracování a existenci práva odvolat se k dozorovému úřadu; pokud osobní údaje nejsou získávány od subjektu údajů: Veškeré dostupné informace o původu osobních údajů, jakož i o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 písm. a) a b).1 a 4 GDPR a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro subjekt údajů a o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

 

Právo na opravu nepřesných osobních údajů:

Pokud osobní údaje, které se ho týkají, nejsou (nebo již nejsou) přesné, má subjekt údajů právo požadovat jejich opravu. Pokud jsou jejich osobních údaje neúplné, mohou požádat o jejich doplnění.

Právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut)

Z následujících důvodů má každý subjekt údajů právo na okamžitý výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut), pokud jejich zpracování není nezbytné:

Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro účely, pro které již nejsou potřebné.

Subjekt údajů souhlas odvolal a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.

Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.

Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

 

Právo na omezení zpracování:

Každý subjekt údajů má právo požadovat omezení zpracování osobních údajů z následujících důvodů:

 

Zpracování není zákonné a subjekt údajů žádá o omezení používání namísto výmazu.

Přesnost osobních údajů je subjektem údajů zpochybněna a správce osobních údajů měl možnost přesnost ověřit.

Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.

subjekt údajů vznesl námitku a zatím není jasné, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 

Právo na přenositelnost osobních údajů:

Subjekty osobních údajů mají právo získat osobní údaje, které poskytly, v přenositelném formátu.

 

Právo vznést námitku:

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo kdykoli vznést z důvodů týkajících se její konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, a které je prováděno na základě oprávněných zájmů nebo ve veřejném zájmu. Totéž platí i pro profilování na základě těchto ustanovení.

Společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH nebude v případě vznesení námitky osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.

Pokud společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt zpracovávaných osobních údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro tento marketing. To platí i pro jakékoli profilování, pokud souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud subjekt zpracovávaných osobních údajů vznese u společnosti JULIUS MEINL am Graben GmbH námitku proti jejich zpracování pro účely přímého marketingu, společnost JULIUS MEINL am Graben GmbH již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

 

Právo na odstoupení od smlouvy:

Právo na odvolání souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů:

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pro uplatnění těchto práv se mohou subjekty osobních údajů kdykoli obrátit na správce údajů na adrese datenschutz(at)meinlamgraben.eu.

 

Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování jeho údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů nebo byla jinak porušena jeho práva na ochranu osobních údajů, může si stěžovat u příslušného dozorového úřadu. V Rakousku je tímto dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce údajů společnosti JULUS MEINL am Graben GmbH shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazečů o volná pracovní místa za účelem vyřízení žádosti o zaměstnání, přičemž právním základem je zejména čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Zpracování může probíhat také elektronicky. To platí zejména v případě, že uchazeč zašle správci příslušné dokumenty žádosti elektronicky, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách.

V případě, že správce s uchazečem o zaměstnání pracovní smlouvu uzavře, budou předané údaje uloženy za účelem uzavření pracovního poměru v souladu se zákonnými ustanoveními; každý zaměstnanec obdrží samostatné prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud správce s uchazečem pracovní smlouvu neuzavře, dokumenty žádosti se vymažou dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí uchazeče, pokud tomuto vymazání nebrání jiné oprávněné zájmy správce (například povinnost poskytnout důkazy v řízení, například podle obecného zákona o rovném zacházení).

Pokud jste souhlasil/a s tím, že Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány a ukládány prostřednictvím integrovaných prvků sociálních médií, je tento souhlas považován za právní základ pro zpracování osobních údajů (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). V zásadě mohou být Vaše osobní údaje uchovávány a zpracovávány také na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) při rychlé a dobré komunikaci s vámi nebo jinými zákazníky a obchodními partnery. Rádi bychom vás upozornili, že sociální sítě a jejich funkce používáte na vlastní odpovědnost. To platí zejména pro interaktivní funkce (například komentování, sdílení, hodnocení). Většina platforem sociálních médií také nastavuje soubory cookie ve Vašem prohlížeči. Jedná se o malé soubory, které jsou uloženy v koncových zařízeních. Soubory cookie se používají ke shromažďování údajů (například údajů o Vašem účtu, Vaší IP adrese nebo koncových zařízeních, která používáte). Doporučujeme proto, abyste si pečlivě přečetl/a naše Zásady používání souborů cookie (viz níže) a zvolil/a vhodné soubory cookie. Kromě toho můžete získat podrobnější informace v zásadách ochrany osobních údajů nebo zásadách používání souborů cookie příslušného poskytovatele služeb. Vymazání svých údajů na příslušných platformách sociálních médií můžete dosáhnout trvalým smazáním svého účtu.

Na našich webových stránkách www.meinlamgraben.eu jsou integrovány součásti firemního Facebooku. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místo společenského setkávání provozované na internetu, online komunita, která obvykle umožňuje uživatelům komunikovat a vzájemně komunikovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Facebook umožňuje uživatelům sociálních sítí mimo jiné vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a navazovat kontakty prostřednictvím žádostí o přátelství.

Provozní společností Facebooku je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Správcem osobních údajů, pokud subjekt údajů žije mimo USA nebo Kanadu, je společnost Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek této webové stránky provozované správcem údajů, na které je integrována komponenta Facebooku (zásuvný modul Facebooku), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky přiměn příslušnou komponentou Facebooku stáhnout reprezentaci příslušné komponenty Facebooku ze společnosti Facebook. Kompletní přehled všech doplňků pro Facebook najdete na adrese www.facebook.com/about/privacy/. V rámci tohoto technického postupu získává Facebook informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na Facebooku, Facebook rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštěvuje pokaždé, když subjekt údajů vyvolá naše webové stránky, a to po celou dobu pobytu na našich webových stránkách. Tyto informace shromažďuje součást Facebooku a Facebook je přiřazuje k příslušnému účtu subjektu údajů na Facebooku. Pokud subjekt údajů aktivuje jedno z tlačítek Facebooku integrovaných na našich webových stránkách, například tlačítko "To se mi líbí", nebo pokud subjekt údajů napíše komentář, Facebook přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu subjektu údajů na Facebooku a uloží tyto osobní údaje.

Facebook vždy obdrží prostřednictvím komponenty Facebooku informaci, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů přihlášen na Facebooku současně s vyvoláním našich webových stránek; to se děje bez ohledu na to, zda subjekt údajů na komponentu Facebooku klikne, či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předávány Facebooku, může předávání zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu na Facebooku.

Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné společností Facebook, které jsou k dispozici na adrese en.facebook.com/about/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Facebook. Vysvětluje také, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí k ochraně soukromí subjektu údajů. Kromě toho jsou k dispozici různé aplikace, které umožňují potlačit přenos dat na Facebook, například Facebook Blocker od poskytovatele Webgraph. Takové aplikace může subjekt údajů použít k potlačení přenosu údajů na Facebook.

Rádi bychom upozornili, že nemáme k dispozici přesvědčivé informace o tom, jak Facebook využívá údaje z návštěv stránek Facebooku pro své vlastní účely, jak přiřazuje aktivity na stránce Facebooku jednotlivým uživatelům, jak dlouho Facebook tyto údaje skutečně uchovává a zda jsou údaje z návštěvy stránky Facebooku předávány třetím stranám. Žádáme vás, abyste vzal/a na vědomí, že navzdory společné odpovědnosti podle článku 26 GDPR s provozovateli sociálních sítí nemáme plný vliv na zpracování údajů jednotlivými sociálními sítěmi. Firemní politika příslušného poskytovatele má na naše možnosti významný vliv. V případě uplatnění práv subjektu údajů bychom mohli tyto žádosti předat pouze provozovateli sociální sítě.

Funkce služby Instagram jsou integrovány na našich webových stránkách www.meinlamgraben.eu. Instagram je platforma sociálních médií společnosti Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA. Instagram je od roku 2012 dceřinou společností společnosti Facebook Inc. a je jedním z produktů Facebooku. Když navštívíte webové stránky našeho webu, které mají integrovanou funkci Instagramu, jsou údaje přenášeny do Instagramu, uloženy a zpracovávány. Instagram používá stejné systémy a technologie jako Facebook. Vaše údaje jsou tak zpracovávány ve všech společnostech Facebooku. Pokud jde o odpovědnost, výše uvedené platí obdobně pro Facebook.

Pokud jste přihlášen/a ke svému účtu na Instagramu, můžete obsah našich stránek propojit se svým profilem na Instagramu kliknutím na tlačítko Instagram. To umožňuje společnosti Instagram přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených dat ani o jejich použití společností Instagram.

Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram: instagram.com/about/legal/privacy/.

Na našich webových stránkách www.meinlamgraben.eu jsou integrovány funkce služby Twitter. Twitter je vícejazyčná, veřejně přístupná mikroblogovací služba, na které mohou uživatelé publikovat a šířit tzv. tweety, tj. krátké zprávy omezené na 140 znaků. K těmto krátkým zprávám má přístup kdokoli, včetně lidí, kteří nejsou na Twitteru zaregistrováni. Tweety se však zobrazují i takzvaným sledujícím daného uživatele.

Nemáme žádný vliv na typ a rozsah údajů zpracovávaných společností Twitter, způsob jejich zpracování a použití ani na předávání těchto údajů třetím stranám. Informace o tom, které údaje a za jakým účelem Twitter zpracovává, najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů Twitteru (https://twitter.com/privacy) a o možnosti prohlížení vlastních údajů na Twitteru (https://help.twitter.com/de/managing-your-account/accessing-your-twitter-data). Kromě toho máte možnost požádat o informace prostřednictvím formuláře pro ochranu osobních údajů na Twitteru nebo požadavků na archivaci:https://help.twitter.com/de/managing-your-account/how-to-download-your-twitter-archive.

Pokud jste k tomu dal/a souhlas, naše webové stránky www.meinlamgraben.eu používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google LLC. Odpovědným poskytovatelem služeb v EU je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu Vašeho používání našich webových stránek. Informace shromážděné pomocí souborů cookie o Vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Používáme funkci "anonymizeIP" (tzv. maskování IP): Vzhledem k aktivaci anonymizace IP na těchto webových stránkách bude Vaše IP adresa zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. IP adresa přenášená Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

 

Během Vaším návštěvy webových stránek jsou mimo jiné shromažďovány následující údaje:

  • Stránky, které jste navštívili, Vaše "cesta kliknutí".
  • Dosažení "cílů webu" (konverze, např. přihlášení k odběru newsletteru, stažení, nákupy).
  • Chování uživatelů (např. kliknutí, doba pobytu, míra odchodu).
  • Vaše přibližná poloha (region).
  • Vaše IP adresa (ve zkrácené podobě).
  • Technické informace o Vašem prohlížeči a koncových zařízeních, která používáte (např. nastavení jazyka, rozlišení obrazovky).
  • Váš poskytovatel internetu.
  • URL odkazu (přes kterou webovou stránku/reklamní médium jste se dostali na tuto webovou stránku).

Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování Vašeho (pseudonymního) používání webových stránek a sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách. Zprávy poskytované službou Google Analytics slouží k analýze výkonnosti našich webových stránek a úspěšnosti našich marketingových kampaní.

 

Příjemcem dat je:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko jako zpracovatel objednávek. Za tímto účelem jsme se společností Google uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek. Společnost Google LLC se sídlem v Kalifornii, USA, a případně americké úřady mají přístup k údajům uloženým společností Google. Předání údajů do USA nelze vyloučit.

Námi odeslané údaje spojené se soubory cookie se po 14 měsících automaticky vymažou. K vymazání údajů, jejichž doba uchovávání již uplynula, dochází automaticky jednou za měsíc.

Dále můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s Vaším používáním webových stránek (včetně Vaším IP adresy) pro společnost Google a zpracování těchto údajů společností Google tím, že a) nedáte souhlas s nastavením souboru cookie nebo b) stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče pro deaktivaci služby Google Analytics ZDE.

Souhlas s tímto zpracováním údajů je udělen v souladu s čl.6 odst.1 S.1 písm.a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna tak, že vyvoláte nastavení souborů cookie a změníte svou volbu.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs .